De enige echte kogelgat stickers vindt u op www.kogelgat.nl -Kogelgaten- bulletholes
[ 0 Items    0.00EUR    0 Kg  ]  
Mijn Gegevens   Bestellijst   Afrekenen  
Al onze kogelgat stickers op een rijtje

Wie zijn we en wat doen we?

Hoe gaat de betaling en verzending in zijn werk?

Wat doet www.kogelgat.nl met uw gegevens?

Onze algemene voorwaarden

Als u nog vragen heeft kunt u die hier stellen

U kunt uw bestelling ook met Paypal betalen

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stroink Ecommerce betreffende de verkoop, levering, en betaling, van producten.
1.2   Naast deze algemene voor waarden kan Stroink Ecommerce aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3   Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Stroink Ecommerce niet geaccepteerd.
1.4   Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Stroink Ecommerce.
1.5   Stroink Ecommerce houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes
2.1   Alle offertes opgesteld door Stroink Ecommerce zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2   Prijsvermeldingen op de Kogelgat internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1  

Overeenkomsten met Stroink Ecommerce komen pas dan tot stand wanneer Stroink Ecommerce een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Stroink Ecommerce heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
4.1   Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Kogelgat internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1   De artikelen van Stroink Ecommerce worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Stroink Ecommerce.
5.2   De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en inclusief verzendkosten.
5.3   Behoudens het geval van contante verkoop, vooruitbetalin of zending onder rembours, dient de betaling van de door Stroink Ecommerce geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Stroink Ecommerce gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.
5.4   Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5   Niet tijdige betaling geeft Stroink Ecommerce het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6   Stroink Ecommerce is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Stroink Ecommerce te verrichten prestaties.
5.7   Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Stroink Ecommerce verrekening van facturen toe te passen.
5.8   Door Stroink Ecommerce in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5.9   Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering
6.1   De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Stroink Ecommerce.
6.2   Stroink Ecommerce is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1   Stroink Ecommerce behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Stroink Ecommerce aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Stroink Ecommerce ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Stroink Ecommerce van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Stroink Ecommerce en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1   Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Stroink Ecommerce is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2   Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Stroink Ecommerce of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames
9.1   Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Stroink Ecommerce. Na het verstrijken van deze termijn wordt Stroink Ecommerce geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Stroink Ecommerce er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2   Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3   Indien een reclame door Stroink Ecommerce gegrond wordt bevonden, kan Stroink Ecommerce overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Stroink Ecommerce worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4   De afnemer dient in alle gevallen Stroink Ecommerce de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
 

Artikel 10 Handelsmerk
10.1   De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Stroink Ecommerce afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1   De aansprakelijkheid van Stroink Ecommerce blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2   Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Stroink Ecommerce in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Stroink Ecommerce niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Stroink Ecommerce.
11.3   De afnemer vrijwaart Stroink Ecommerce te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1   In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gaan in per 1 oktober 2004, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

Klik hier om de algemene voorwaarden als txt-document te downloaden.

Ga verder
  Uw IP-Adres is: 54.87.70.14
© 2004-2013 Stroink Ecommerce